Cảnh Báo Rủi Ro: CFD là công cụ đầu tư phức tạp chứa đựng rủi ro mất tiền nhanh do đòn bẩy. 73% tài khoản của nhà đầu tư cá nhân thua lỗ khi giao dịch CFD trên Tickmill UK Ltd. Bạn nên cân nhắc về việc hiểu cơ cấu hoạt động của CFD cũng như bạn có thể chấp nhận rủi ro cao trong việc mất tiền.

TÀI KHOẢN DEMO FOREX & CFD

Gia nhập vào thế giới giao dịch Phi Rủi Ro.

[{"code":"firstname_latin","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef c\u00e1i Latin"},{"code":"lastname_latin","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef c\u00e1i Latin"},{"code":"email_rfc822","message":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9 email kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1ec7"},{"code":"phone_int5","message":"Vui l\u00f2ng s\u1eed d\u1ee5ng \u00edt nh\u1ea5t 9 ch\u1eef s\u1ed1 v\u00e0 ch\u1ec9 d\u1ea5u '+'"},{"code":"name_char1","message":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp t\u00ean c\u1ee7a b\u1ea1n"},{"code":"message_char6","message":"Vui l\u00f2ng ch\u00e8n m\u1ed9t tin nh\u1eafn d\u00e0i 6 - 200 k\u00fd t\u1ef1"},{"code":"choose_lap","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ecdn m\u1ed9t v\u00f2ng"},{"code":"firstname_latinint","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef c\u00e1i Latin"},{"code":"lastname_latinint","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1eef c\u00e1i Latin"},{"code":"nick_latinmax15","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ec9 s\u1eed d\u1ee5ng t\u1ed1i \u0111a 15 k\u00fd t\u1ef1 v\u00e0 ch\u1eef s\u1ed1 Latin"},{"code":"accept_terms","message":"Vui l\u00f2ng ch\u1ea5p nh\u1eadn \u0110i\u1ec1u Kho\u1ea3n v\u00e0 \u0110i\u1ec1u Ki\u1ec7n"},{"code":"email_in_use","message":"\u0110\u1ecba ch\u1ec9 mail n\u00e0y \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng"},{"code":"nick_in_use","message":"T\u00ean nickname n\u00e0y \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng."},{"code":"firstname_empty","message":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp t\u00ean c\u1ee7a b\u1ea1n"},{"code":"lastname_empty","message":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp h\u1ecd c\u1ee7a b\u1ea1n"},{"code":"unknownError","message":"Ch\u00fang t\u00f4i \u0111ang g\u1eb7p m\u1ed9t s\u1ed1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 k\u1ef9 thu\u1eadt. Vui l\u00f2ng th\u1eed l\u1ea1i sau."},{"code":"technical","message":"Ch\u00fang t\u00f4i \u0111ang g\u1eb7p m\u1ed9t s\u1ed1 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 k\u1ef9 thu\u1eadt. Vui l\u00f2ng th\u1eed l\u1ea1i sau."},{"code":"birthdate_char","message":"B\u1ea1n ph\u1ea3i \u0111\u1ee7 18 tu\u1ed5i \u0111\u1ec3 \u0111\u0103ng k\u00fd"},{"code":"duplicate_data","message":"B\u1ea1n \u0111\u00e3 \u0111\u0103ng k\u00fd. Xin l\u01b0u \u00fd r\u1eb1ng m\u1ed7i Kh\u00e1ch h\u00e0ng ch\u1ec9 c\u00f3 th\u1ec3 m\u1edf m\u1ed9t T\u00e0i kho\u1ea3n Ch\u00e0o m\u1eebng."},{"code":"account_char1","message":"S\u1ed1 t\u00e0i kho\u1ea3n kh\u00f4ng h\u1ee3p l\u1ec7"},{"code":"account_mismatch","message":"Vui l\u00f2ng \u0111\u1ea3m b\u1ea3o r\u1eb1ng th\u00f4ng tin \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p kh\u1edbp v\u1edbi chi ti\u1ebft \u0111\u00e3 \u0111\u0103ng k\u00fd c\u1ee7a b\u1ea1n"},{"code":"deposit_numeric","message":"S\u1ed1 ti\u1ec1n kh\u00f4ng \u1edf \u0111\u1ecbnh d\u1ea1ng h\u1ee3p l\u1ec7"},{"code":"deposit_amount","message":"Vui l\u00f2ng nh\u1eadp s\u1ed1 ti\u1ec1n h\u1ee3p l\u1ec7 trong kho\u1ea3ng t\u1eeb 100 \u0111\u1ebfn 5000000"},{"code":"limit_reached","message":"K\u00ednh g\u1eedi kh\u00e1ch h\u00e0ng, xin l\u01b0u \u00fd r\u1eb1ng b\u1ea1n \u0111\u00e3 \u0111\u1ea1t \u0111\u1ebfn gi\u1edbi h\u1ea1n t\u00e0i kho\u1ea3n demo c\u00f3 s\u1eb5n cho m\u1ed7i ng\u01b0\u1eddi. Do \u0111\u00f3, y\u00eau c\u1ea7u n\u00e0y s\u1ebd kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c x\u1eed l\u00fd. H\u00e3y li\u00ean h\u1ec7 v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i n\u1ebfu b\u1ea1n c\u1ea7n h\u1ed7 tr\u1ee3 th\u00eam th\u00f4ng tin."},{"code":"email_temp_provider","message":"Ch\u00ednh s\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u1ecba ch\u1ec9 email t\u1ea1m th\u1eddi kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e9p."},{"code":"email_tradingaccount_mismatch","message":"Email kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c li\u00ean k\u1ebft v\u1edbi t\u00e0i kho\u1ea3n giao d\u1ecbch \u0111\u01b0\u1ee3c cung c\u1ea5p"},{"code":"birthdate_year","message":"\u00cdt nh\u1ea5t b\u1ea1n ph\u1ea3i 18 tu\u1ed5i \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 \u0111\u0103ng k\u00fd."},{"code":"country_char","message":"Email address entered is not eligible for this type of account"},{"code":"company","message":"This type of account is not allowed for the selected company"},{"code":"currency","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: CURR10"},{"code":"gender","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: GEND11"},{"code":"gender_inv","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: GEND12"},{"code":"language","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LANG13"},{"code":"assignee_inv","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: ASGN14"},{"code":"sales_status","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: SALS15"},{"code":"company_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: COMP20"},{"code":"platform_type_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: PLAT30"},{"code":"tm_platform_type_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: PLAT31"},{"code":"account_type_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: ACTY40"},{"code":"leverage_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LEV50"},{"code":"classification_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: CLSF60"},{"code":"account_group_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: ACGR70"},{"code":"account_group_type_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: ACGR71"},{"code":"lead_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK80"},{"code":"lead_already_connected","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK81"},{"code":"lead_source_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK82"},{"code":"lead_exists","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK83"},{"code":"lead_already_converted","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK84"},{"code":"already_started_verification","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK85"},{"code":"lead_already_verified","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK86"},{"code":"awaiting_verification","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK87"},{"code":"invalid_lead_type","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: LDUK88"},{"code":"platform_error","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: MTPL90"},{"code":"platform_unknown","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: MTPL91"},{"code":"database_error","message":"There was an error opening the account. Please contact support providing them with the following code: DBSE92"}]

Bắt đầu giao dịch trong vòng
ít phút nữa

1
Điền vào mẫu sau
1
Điền vào mẫu sau
2
Tải nền tảng về
2
Tải nền tảng về
3
Kết nối với máy chủ Demo
3
Kết nối với máy chủ Demo
4
Đăng nhập vào tài khoản của bạn
4
Đăng nhập vào tài khoản của bạn
5
Giao dịch phi rủi ro
5
Giao dịch phi rủi ro
Bắt Đầu Giao Dịch Trong Vòng ít Phút Nữa

Làm Chủ Giao Dịch
với Tài Khoản Demo miễn phí.

Bạn hào hứng với việc giao dịch Forex và CFD chỉ số chứng khoán, hàng hóa và trái phiếu, nhưng chưa hoàn toàn sẵn sàng để giao dịch bằng tiền thật? Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một tài khoản demo hoạt động gần giống như các tài khoản thật, ngoại trừ với tiền nạp ảo.
Làm Chủ Giao Dịch Với Tài Khoản Demo Miễn Phí.}

Tại Sao Nên Thử Tài Khoản Demo?

Trải Nghiệm Điều Kiện Thị Trường Thật

TRẢI NGHIỆM ĐIỀU KIỆN THỊ TRƯỜNG THẬT

Thực hành giao dịch trong thời gian thực, thử nghiệm các công cụ và chiến lược, nâng cao kỹ năng giao dịch của bạn trong một môi trường hoàn toàn phi rủi ro.
Nền Tảng Giao Dịch Đầy Đủ Tính Năng

NỀN TẢNG GIAO DỊCH ĐẦY ĐỦ TÍNH NĂNG

Khám phá bộ đầy đủ các công cụ tùy chỉnh và tính năng mà nền tảng MT4 cung cấp để nâng cao hiệu suất giao dịch của bạn.
80+ Công Cụ Giao Dịch Cho 5 Loại Tài Sản

80+ CÔNG CỤ GIAO DỊCH CHO 5 LOẠI TÀI SẢN

Truy cập đa dạng các thị trường bao gồm Forex, Chỉ số chứng khoán, Hàng hóa và Trái phiếu và Tiền Điện Tử, trải nghiệm một trong những spread thấp nhất thị trường.
  1. Xin lưu ý rằng nếu không có bất kỳ đăng nhập nào vào tài khoản Demo của bạn trong vòng 7 ngày, tài khoản này sẽ hết hạn.
  2. Đăng nhập hợp lệ phải được thực hiện từ Thiết bị đầu cuối bằng mật khẩu Master. Đăng nhập bằng mật khẩu Nhà đầu tư không được coi là hợp lệ.
  3. Tài khoản Demo của Khách hàng nhận được cảnh báo qua email khi họ gửi yêu cầu hơn 40.000 tin nhắn trong một ngày làm quá tải máy chủ bằng cách gửi yêu cầu lớn. Trong trường hợp chúng vượt quá giới hạn 40.000 trong một ngày thứ hai liên tiếp, tài khoản demo sẽ bị xóa, và IP của máy khách chỉ bị chặn trên Máy chủ MT4 Demo tương ứng.
  4. Các tài khoản Demo bị phát hiện lạm dụng chính sách Sử dụng hợp pháp của máy chủ Demo được lưu trữ. Khách hàng sẽ được thông báo qua email 3 ngày trước khi lưu trữ diễn ra để lưu bất kỳ lịch sử tài khoản nào họ muốn lưu giữ cho hồ sơ của họ.