Khai thác các điều kiện giao dịch đặc biệt của chúng tôi bằng cách trở thành một khách hàng chuyên nghiệp và điều hướng thị trường với sự tự tin và hiệu quả. Khách hàng chuyên nghiệp được hưởng quyền truy cập vào các lợi thế độc quyền, bao gồm:

 • Các quỹ nạp tách biệt
  Các quỹ của khách hàng được giữ trong các tài khoản tách biệt hoàn toàn với các ngân hàng hàng đầu.
 • Đòn bẩy linh hoạt
  Chúng tôi cung cấp đòn bẩy linh hoạt lên đến 1:500 trên tất cả các công cụ FX và CFD.
 • Bảo vệ FSCS
  Các nhà giao dịch đủ điều kiện được bảo vệ bởi Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính tối đa 50.000 bảng cho mỗi khách hàng.
 • Sử dụng FOS
  Các khách hàng chuyên nghiệp đáp ứng định nghĩa về ‘người tiêu dùng’ có quyền truy cập Dịch vụ thanh tra tài chính.
 • Bảo vệ số dư âm
  Bảo vệ số dư âm đảm bảo bạn không bao giờ mất nhiều hơn tổng số tiền đầu tư cho giao dịch.

* Khách hàng chuyên nghiệp từ bỏ một số quyền được bảo vệ dành cho Khách hàng lẻ.