คำเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากการใช้เลเวอเรจ บัญชีนักลงทุนรายย่อย 71% สูญเสียเงินเมื่อทำการซื้อขาย CFD กับ Tickmill UK Ltd. คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าคุณเข้าใจว่า CFD นั้นทำงานอย่างไร และคุณสามารถรับความเสี่ยงสูงในการสูญเสียเงินของคุณได้หรือไม่

ในอุตสาหกรรม
อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ

ค้นพบแหล่งคำศัพท์ทางการเงิน และคำจำกัดความที่เทรดเดอร์ทุกคนควรรู้

คำศัพท์ฟอเร็กซ์

P

Purchasing Managers Index Services (Eurozone, UK)

รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ -ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (Eurozone, UK) Purchasing Managers Index Services (Eurozone, UK) เป็นดัชนีที่สร้างจากการวัดมุมมองของผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคบริการ โดยทำการสำรวจเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การจ้างงาน, การผลิต, การสั่งซื้อใหม่, การจัดส่ง, ผู้จัดจำหน่าย และสินค้าคงเหลือ ค่าตัวเลขที่มีค่าเกิน 50 เปอร์เซ็นต์จะบ่งชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจของภาคบริการโดยทั่วไปถือว่ามีการขยายตัว ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์บ่งชี้ว่าภาคบริการโดยทั่วไปมีการหดตัว

Profit/Loss

ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง (“realized” ) จากการซื้อขายหลักทรัพย์เมื่อปิดสถานะ โดยเปลี่ยนสถานะจาก *unrealized ยอดกำไรขาดทุนสำหรับรายการซื้อขายที่ยังไม่ได้ปิดในขณะนั้น หรือสถานะที่เปิดอยู่ผ่านการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยให้สะท้อนราคาตลาดที่เป็นธรรม (Mark-to-Market)

Price Transparency

การแสดงราคาให้กับนักลงทุนทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม เพื่อความเป็นธรรมในการซื้อขาย

Premium

จำนวนเงินที่ราคาของ forward หรือ future เกินไปจากราคา spot ในตลาดซื้อขายเปลี่ยนสกุลเงิน

Position

จำนวนทั้งหมดของการถือครองสกุลเงินที่กำหนด

Political Risk

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่จะมีผลอย่างมากต่อรายการซื้อขายของนักลงทุน

Pips

หน่วยทีเล็กที่สุดของราคาของคู่สกุลเงิน ตัวอย่างเช่น คู่สกุลเงิน ที่แสดงทศนิยม 4 ตำแหน่งในกราฟราคา 1 pip จะเท่ากับ 0.0001 ซึ่งอาจจะเรียกว่า Point ก็ได้

Personal Income

การวัด-ประเมิน รายได้รวมประจำปีของแต่ละบุคคลจากค่าจ้าง และการลงทุนต่างๆ รายได้ส่วนบุคคลเป็นสิ่งบ่งชี้ที่สำคัญในการวิเคราะหฺ์การใช้จ่ายส่วนบุคคลซึ่งเป็นสัดส่วน 2/3 ของ GDP เศรษฐกิจหลักในประเทศ