Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Zasady i warunki korzystania z witryny internetowej

Luty 2022

Tickmill to nazwa handlowa Tickmill UK Ltd („Firma”, „nas”, “my”, “nasz”, “nasze”, „nam” lub ”nami” w zależności od wypadku) jest autoryzowana i regulowana w Wielkiej Brytanii przez Financial Conduct Authority (“FCA”) pod numerem referencyjnym firmy 717270. Adres Biura Głównego to: 3rd Floor, 27 - 32 Old Jewry, London, England, EC2R 8DQ (numer rejestracyjny firmy 0959222).

Witryna/-y jest oferowana pod warunkiem zaakceptowania przez użytkownika bez możliwości modyfikacji warunków, i informacji na niej zawartych („Warunki Użytkowania”). Korzystanie z witryn/-y stanowi akceptację niniejszych Warunków Użytkowania.

Znaki Towarowe i Własność Intelektualna

Witryna/y Tickmill jest złożona z różnych stron internetowych należących do Tickmil Ltd oraz firm z nią związanych („Tickmill”) i jest właścicielem Praw Autorskich do stron witryny i ich zawartości, informacji i materiałów w nich zawartych, jak również ich organizacji, o ile nie określa się inaczej. Tickmill jest posiadaczem wyłącznych praw lub licencji do użytkowania lub wszelkich innych licencji do wszelkiego rodzaju nazw handlowych i znaków towarowych zawartych na stronie i/lub na niej się pojawiających.

Zmiana Informacji i Materiałów

Wszystkie informacje i materiały zawarte na witrynie internetowej Tickmill oraz wszelkie zasady i warunki, wymagania i opisy, które obejmuje, mogą być zmieniane bez uprzedniego powiadomienia.

Ograniczenie Odpowiedzialności

Tickmill nie udziela żadnych gwarancji co do prawdziwości odpowiedniości czy kompletności informacji i materiałów zawartych na jej witrynie/-ach and wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek błędy i/lub pominięcia w tej kwestii. Tickmill nie udziela żadnych gwarancji, w sposób pośredni, domniemany lub ustawowy, w tym, lecz nie wyłącznie, gwarancji dotyczących nienaruszalności praw stron trzecich, tytułu, zbywalności, przydatności do danego celu i braku wirusów komputerowych, w związku z informacjami i materiałami tam zawartymi.
Otwieranie hiperłącz do innych zasobów internetowych odbywa się na ryzyko użytkownika. Zawartość, prawdziwość, wyrażone opinie lub inne łącza, znajdujące się na tych zasobach nie są kontrolowane, sprawdzane, weryfikowane, monitorowane i/lub wspierane przez Tickmill.

Tickmill nie ponosi odpowiedzialności za a) wszelkie szkody, straty lub koszty, powstałe w związku z niniejszą witryną lub jej użytkowaniem lub niemożnością jej użytkowania przez dowolne osoby lub w związku z niemożnością wykonania zlecenia, błędem, pominięciem, awarią, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, wirusem komputerowym, awarią komunikacji, awarią linii lub systemu, nawet jeżeli Tickmill lub jej przedstawiciele zostali poinformowani o możliwości takich szkód, strat lub kosztów, oraz b) błędy lub nieścisłości w procesie przekazu danych i/lub Zleceń handlu lewarowanymi instrumentami Fx lub CFD lub w instrukcjach od klienta/gościa witryny, zakłócenia, fałszywe podanie się za inną osobę, wyjawienie tajnych kodów dostępu, błędne nagranie lub przekaz wiadomości lub awarię systemu z powodu działania siły wyższej lub jakikolwiek inny powód, który nie stanowi naruszenia powyższego przez Tickmill.

Tickmill nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w związku ze sprzętem lub oprogramowaniem użytkownika w rezultacie korzystania z niniejszej witryny i/lub terenu lub w związku z połączeniem niniejszej witryny z innymi witrynami/łączami hipertekstowymi lub zasobami internetowymi.

Zamierzeni Użytkownicy

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla żadnej osoby lub jednostki podlegającej jurysdykcji lub krajowi, gdzie taka dystrybucja lub użytkowanie nie jest zgodne z lokalnym prawem lub przepisami.

Pliki Cookie

Korzystanie z naszego oprogramowania pozwoli nam używać plików cookie przy otwieraniu witryny przez użytkownika. Pliki cookie to małe pliki informacyjne, które często zawierają unikatowy numer identyfikacyjny lub wartość, które są zachowywane na twardym dysku komputera użytkownika jako rezultat korzystania z niniejszego oprogramowania do handlu oraz uzyskania dostępu do witryny. Celem tej informacji jest zapewnienie użytkownikowi bardziej spersonalizowanego i skutecznego korzystania z witryny, włącznie z przedstawianiem witryn według jego potrzeb lub preferencji. Pliki cookie są powszechnie używane na wielu witrynach internetowych i użytkownik może zdecydować, czy i jak taki plik będzie zaakceptowany poprzez zmianę preferencji i konfiguracji przeglądarki. Niektórzy nasi partnerzy biznesowi (na przykład, reklamodawcy) używają plików cookie na naszej witrynie/-ach. Nie mamy dostępu ani kontroli nad plikami cookie.

Pliki cookie nie zawierają informacji umożliwiających identyfikację ani nie są używane do identyfikacji. Użytkownik może dezaktywować pliki cookie. Jednakże, uzyskanie dostępu do niektórych części niniejszej witryny może nie być możliwe, jeżeli użytkownik zdecyduje dezaktywować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki, w szczególności zabezpieczone części witryny.
W celu uzyskania dalszych informacji na temat plików cookie, patrz www.allaboutcookies.org.

Łącza do Stron Trzecich

Nasza witryna/-y zawiera łącza do innych witryn należących do stron trzecich. Umieszczamy łącz dla wygody użytkownika, lecz nie sprawdzamy, kontrolujemy czy monitorujemy prywatności lub innych praktyk witryn należących do stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności za działanie witryn należących do stron trzecich ani za relacje biznesowe, jakie może z nimi utrzymywać użytkownik.

Dane Osobowe

Wszelkie Dane osobowe zebrane przez Tickmill za pośrednictwem niniejszej witryny będą przetworzone zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, z odpowiednimi poprawkami.
Ja, użytkownik niniejszej witryny, niniejszym wyrażam zgodę na:

  1. Tickmill ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych w celu wzmocnienia, promowania i wprowadzania w życie naszych relacji.
  2. Tickmill nie przekaże ani nie ujawni tych Danych Osobowych żadnej stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji związanych z (1) firmą/firmami, którym Tickmill częściowo lub w całości zleciła wykonanie lub przetwarzanie takich danych zgodnie z przepisami prawa, (2) takie przekazanie lub ujawnienie jest wymagane prawnie lub decyzją sądową, oraz (3) sytuacją, gdy ja jestem klientem Firmy zgodnie z Polityką Prywatności, która również odnosi się do mnie.
  3. O ile wyraźnie inaczej nie zalecę, Tickmill będzie miała prawo użycia danych osobowych, za wyjątkiem Tajnych Danych Osobowych, w celu zdalnego promowania swoich produktów finansowych i/lub jakichkolwiek produktów/usług oferowanych przez firmy z nią związane.
  4. Jestem świadomy, że mam prawo w dowolnym momencie zaktualizować lub odmówić dalszego przetwarzania moich Danych Osobowych w związku z odpowiednimi przepisami prawa ustanowionymi przez odpowiednie organy Rządowe, uwzględniając kolejne poprawki.
  5. Powyższe będzie miało zastosowanie zarówno wobec obecnych Klientów Tickmill, jak i zabiegających o dowolne usługi, niezależnie od tego, czy ich wniosek zostanie przyjęty czy nie. Polityka Prywatności będzie również obowiązywać wszystkich Klientów Tickmill.

Prawo Właściwe

Korzystanie z niniejszej witryny będzie podlegać wszelkim obowiązującym przepisom prawa. Tickmill może narzucić Warunki Użytkowania w ramach jurysdykcji którejkolwiek jednostki z nią związanej.
Otwierając witrynę Tickmill oraz wszelkie strony z nią połączone, niniejszym wyrażam zgodę na zasady i warunki opisane powyżej.