Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Definicje
najważniejszych pojęć handlowych

Odkryj bogactwo terminów i definicji finansowych, które powinien znać każdy trader.

Słownik

E

Eurozone Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Leading Indicator - Wskaźnik wiodący Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju strefy euro (OECD)

Miesięczny indeks opracowany przez OECD. Mierzy on ogólny stan gospodarki, łącząc dziesięć głównych wskaźników, w tym: średnią tygodniową liczbę godzin, nowe zamówienia, oczekiwania konsumentów, pozwolenia na budowę domów, ceny akcji oraz rozpiętość stóp procentowych.

European Central Bank (ECB) - Europejski Bank Centralny (EBC)

Bank centralny dla euro, administruje polityką pieniężną strefy euro, która składa się z 19 państw członkowskich UE i jest jednym z największych obszarów walutowych na świecie.

EURO

Oficjalna waluta strefy euro, która składa się z 19 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Holandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii i Włoch.

European Monetary Union (EMU) - Europejska Unia Monetarna (UGW)

Głównym celem UGW jest ustanowienie wspólnej europejskiej waluty zwanej euro, która od 2002 r. stopniowo zastępuje waluty krajowe większości krajów UE. Euro zostało przyjęte przez 19 państw członkowskich UE.

End Of Day Order (EOD) - Zlecenie na koniec dnia (EOD)

Zlecenie kupna lub sprzedaży po określonej cenie. To zlecenie pozostaje otwarte do końca dnia handlowego, który zazwyczaj trwa do godziny 17.00 ET.

Economic Indicator - Wskaźnik ekonomiczny

Opublikowane przez rząd dane statystyczne, wskazujące obecny wzrost gospodarczy i stabilność. Popularne wskaźniki obejmują stopy zatrudnienia, produkt krajowy brutto (PKB), inflację, sprzedaż detaliczną itp.