Ostrzeżenie przed ryzykiem: Kontrakty CFD są instrumentami złożonymi i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 71% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z Tickmill UK Ltd. Powinieneś rozważyć, czy rozumiesz, jak działają CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

FAQ

Znajdź odpowiedzi na najbardziej popularne pytania dotyczące handlu z Tickmill.

Interwencja produktowa

Wyciąg z rachunku bankowego, akcje, indywidualny plan emerytalny (pod warunkiem że nie jest opłacony z funduszy firmy). Lista nie jest pełna.

Nie akceptujemy planów emerytalnych opłacanych przez firmę, fizycznych towarów i surowców, środków trwałych (wliczając w to nieruchomości oraz pojazdy).


 • Ochrona przed ujemnym saldem ogranicza maksymalną stratę, jaką może ponieść klient detaliczny. To dodatkowe zabezpieczenie, na wypadek gdyby mechanizm stop out nie zadziałał efektywnie, na skutek gwałtownego ruchu na rynku.
 • Poprzez wprowadzenie ochrony przed ujemnym saldem dla każdego konta, inwestor nie może stracić więcej środków niż wynosi suma wpłat. Nie można stracić więcej ani też klient nie będzie zobowiązany do wpłaty dodatkowych środków poza tymi, które klient wpłacił aby inwestować na instrumentach CFD.

 • Zasada ta ustala procentowy poziom zabezpieczenia, przy którym dostawcy instrumentów CFD są zobowiązani do zamknięcia jednej lub wielu pozycji.
 • Poziom ten został ustalony na 50%, tak aby ustrzec Klienta przed poziomem bliskim zero.
 • W szczególności, jeżeli łączny depozyt na rachunku spadnie o więcej niż 50% kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego w związku z otwartą pozycją CFD, dostawca musi zamknąć jedną lub więcej pozycji CFD.
 • Zasada ta nie precyzuje które z pozycji muszą zostać zamknięte i w jakiej kolejności.

Jako Klient Profesjonalny, nie będziesz miał zapewnionych następujących zabezpieczeń, dostępnych dla klientów detalicznych pod regulacją FCA UK:

FOS - Jeżeli jesteś elekcyjnym Klientem Profesjonalnym, który nie został zakwalifikowany jako “konsument”, nie będziesz miał dostępu do Financial Ombudsman Service (FOS).

Brak ograniczeń dotyczących dźwigni – Będziesz miał dostęp do wyższej dźwigni, co może zwiększyć straty na Twoim rachunku.

Są one wymienione w dokumencie "Loss of Protection" który musisz przeczytać i zaakceptować przed potwierdzeniem zmiany klasyfikacji. (https://secure.tickmill.co.uk/)


Klient Profesjonalny musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz ekspertyzę aby móc podejmować własne decyzje inwestycyjne i właściwie oceniać związane z tym ryzyko.

Proszę zapoznać się z kryteriami powyżej, w sekcji “Elekcyjny Klient Profesjonalny”.


Klientem profesjonalny można stać się "per se" bądź "z elekcji"

 • Klienci Profesjonalni Per Se:
  • Klient wymagający autoryzacji lub regulacji w zakresie działania na rynkach finansowych, w tym między innymi instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i firm ubezpieczeniowych.
 • Przedsiębiorcy, którzy spełniają, co najmniej dwa z poniższych wymogów:
  • Suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro;
  • Osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro;
  • Kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro;
 • Rząd krajowy lub regionalny, w tym organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bankami centralnymi, instytucjami międzynarodowymi lub ponadnarodowymi.
 • Inwestor instytucjonalny, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w instrumenty finansowe.
 • Duże przedsiębiorstwo, w tym również spółki osobowe, spółki prawne lub stowarzyszenia bez osobowości prawnej, które spełniają odpowiednie kryteria.
 • Elekcyjny Klient Profesjonalny: Klient musi spełniać wymagania określone przez FCA UK.
  • Klient musi zdać "Test kwalifikujący", w którym musimy ocenić jego wiedzę, doświadczenie i wiedzę fachową w odniesieniu do charakteru planowanych transakcji lub usług, aby upewnić się, że jest w stanie podejmować własne decyzje inwestycyjne.
 • Klient musi również wypełnić "Test ilościowy" i spełnić 2 z następujących kryteriów:
  • Klient przeprowadził transakcje o znacznej wielkości i średnią częstotliwością ponad 10 transakcji na kwartał na rynku właściwym, w ciągu ostatnich czterech kwartałów;
  • Klient posiada portfel inwestycyjny i inwestycje gotówkowe o wartości ponad 500 000 EUR;
  • Klient jest zatrudniony lub był zatrudniony w sektorze finansowym przez ponad rok, na stanowisku, które wymaga znajomości transakcji lub usług powiązanych z nimi.

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo powiadomiło Radę Europejską o zamiarze wycofania się z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Z zastrzeżeniem przedłużenia okresu odstąpienia, wycofanie nastąpi z dniem wejścia w życie umowy w sprawie wypowiedzenia lub, w przypadku braku tego, dwa lata po notyfikacji, w dniu 30 marca 2019 r. Do tego czasu Zjednoczone Królestwo jest państwem członkowskim Unii Europejskiej. Ze względu na to, również brytyjscy brokerzy CFD będą zobowiązani do przestrzegania środków interwencyjnych ESMA dotyczących produktów.


Limity dźwigni finansowej, nałożone na kontrakty CFD, określają maksymalną dźwignię, którą brokerzy mogą zaoferować podczas otwierania pozycji.

W celu zapewnienia zgodności z regulacjami ESMA, Tickmill będzie musiał zmniejszyć maksymalną dźwignię dla Klientów Detalicznych na oferowanych produktach z 1: 500 do 1:30 dla klientów detalicznych. Obecnie wymagany depozyt dla pozycji o wartości 150 000 EUR wynosi zaledwie 300 EUR, po zmianie kwota ta wzrośnie do 5 000 EUR w przypadku klientów detalicznych.

Dzięki niższej dźwigni inwestorzy są chronieni przed określonymi zagrożeniami.


Klient który chciałby zmienić swoja klasyfikację, musi spełnić minimalne kryteria, aby kwalifikować się na Klienta Profesjonalnego. Klienci, którzy sobie tego życzą, muszą wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy w Strefie Klienta. Przed wypełnieniem wniosku, klienci powinni przeczytać w Strefie Klienta dostępne informacje dotyczące ochrony, którą Klienci Profesjonalni utracą w porównaniu z Klientami Detalicznymi.


Zgodnie z zasadami FCA (Financial Conduct Authority), klienci pragnący zmienić swoją klasyfikację na Klienta Profesjonalnego są zobowiązani do spełnienia 2 z 3 warunków:

 • Przeprowadziłeś transakcje o znacznej wielkości na rynku właściwym ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów.
 • Wielkość Twojego portfolio inwestycyjnego, określona jako depozyty gotówkowe i instrumenty finansowe, przekracza 500 000 EUR.
 • Pracujesz lub pracowałeś w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok, na stanowisku, które wymaga znajomości oferowanych przez Tickmill usług.

ESMA uzgodniła warunki dotyczące kontraktów CFD. Warunki te ograniczają marketing, dystrybucję oraz handel na CFD dla inwestorów detalicznych. Zgodnie z nowymi wytycznymi:

 • Limit dźwigni finansowej mieści się w przedziale od 1:30 do 1:2, w zależności od zmienności danego instrumentu
  • 1:30 w przypadku głównych par walutowych;
  • 1:20 w przypadku pozostałych par walutowych, złota oraz głównych indeksów giełdowych;
  • 1:10 w przypadku surowców innych niż złoto oraz pozostałych indeksów;
  • 1:5 w przypadku pozostałych instrumentów;
  • 1:2 w przypadku kryptowalut;
 • Zasada zamknięcia pozycji (stop out) dla każdego rachunku;
 • Ochrona przed ujemnym saldem dla każdego konta;
 • Zakaz udzielania wszelkiego rodzaju bonusów oraz zachęcania do handlu;
 • Ujednolicenie ostrzeżenia o ryzyku.

ESMA jest niezależnym organem w Unii Europejskiej, który przyczynia się do ochrony stabilności systemu finansowego w UE poprzez zwiększenie ochrony inwestorów i wspieranie stabilnych i uporządkowanych rynków finansowych.